Dự án
Dự án


Công ty đã cung cấp các sản phẩm bê tông như: Bê tông thương phẩm, ống cống cho hệ thống thoát nước toàn khu vực, bó vỉa.....