Sản phẩm bê tông | Sản phẩm bê tông | Bê tông Thinh Liệt
Sản phẩm

- Cống hộp-hào kỹ thuật. - Ống cống thoát nước bê tông cốt thép - Cột điện bê tông li tâm - Cọc ống bê tông ULT...

 

 

 

 

1 - Ống cống thoát nước:  Sản phẩm được sản xuất theo TCXDVN 372:2006; -Năng lực sản xuất 30.000m/năm.

 

2 - Cọc vuông dự ứng lực:  Sản phẩm được sản xuất theo TCXDVN 389:2007; -Năng lực sản xuất 800m/năm.

 

3 - Cọc ống ly tâm dự ứng lực:  Sản phẩm được sản xuất theo TCVN 7888:2008; -Năng lực sản xuất 50đoạn/ngày.

 

4 - Cống hộp-hào kỹ thuật:  Sản phẩm được sản xuất theo TCXDVN 392:2007; -Năng lực sản xuất 200m/ngày. 

 

5 - Cột điện ly tâm: Sản phẩm được sản xuất theo TCVN 5846:1994 và TCVN 5847:1994: Năng lực sản xuất 50cột/ngày.

 

6 - Gạch vỉa bê tông: Sản phẩm được sản xuất theo TCXDVN 239:2006; -Năng lực sản xuất 20m3/ngày.