Giới thiệu
Giới thiệu

Từ ngày 1/4/2013 Công ty Cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt cơ cấu rút gọn lại tổ chức để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế. Bao gồm: - Ban lãnh đạo. - Phòng Kế toán - Phòng Tổng hợp. - Phòng Kinh doanh.